Hatályos: 2019. novemberétől
1. A nyilatkozat célja
A jelen nyilatkozat célja, hogy a scooterinfo

.hu (a továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a
magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
2. Adatkezelő
Név: Molnár Tibor
Székhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán u.2.
Telefonszám: +36 (20) 440-47-18
E-mail cím: info@moltib.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- (Folyamatban)
3. A kezelt adatok köre
Regisztrációkor a következő adatok kerülnek rögzítésre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó. Regisztráció nélkül is lehetőség van
cikkekre és kommentekre feliratkozni, ebben az esetben a kezelt adat csupán az e-mail cím.
4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja
Az adatkezelésre a www.scooterinfo.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy
az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1)
bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal
használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető, regisztrációhoz kötött tartalmak és funkciók elérhetőségének biztosítása. A Szolgáltató a
felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hozzáférés jogosultságának ellenőrzése érdekében tárolja.
Bizonyos esetekben (feliratkozás a cikkekre vagy a kommentekre) az adatkezelés csupán a látogató kényelmét hivatott szolgálni.
5. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező
adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlés során az adatok is
törlődnek, utána a törlést kezdeményező felhasználóról tovább nem tárolunk adatot.
6. Adatfeldolgozás
Elkötelezettek vagyunk a felhasználóink adatainak védelme iránt. Az adatokat harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki, kivéve az olyan
eseteket, amikor erre a törvény kötelez. Az adatfeldolgozás automatikus és gépi. Az adatokhoz hozzáférése a weboldal üzemeltetőjének
van egyedül jogosultsága.
7. Felhasználók jogai
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor
módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlését kezdeményezni. Felhasználó saját maga is elvégezheti a törlést a
weboldalra belépve, de kérheti a Szolgáltatót is erre, ezen az elérhetőségen: molnar.jr@gmail.com
A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az
adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata
során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen
esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
8. Egyéb
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás
hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban
foglaltakat.Adatvédelmi nyilatkozat